• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Оглас за избор судија

05
Сеп
2016

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА на основу члана 47. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09,104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15 и 63/16), a у вези са Одлуком о броју судија у судовима („Службени гласник РС”, бр. 88/15, 6/16, 11/16 и 48/16), оглашава избор судија за:

Редни број Назив суда  Број судија
1 Виши суд у Београду 2
     
1 Први основни суд у Београду 7
2 Други основни суд у Београду 3
3 Трећи основни суд у Београду 3
4 Основни суд у Деспотовцу 2
5 Основни суд у Књажевцу 1
6 Основни суд у Новом Саду 3
     
1 Прекршајни суд у Београду 3
2 Прекршајни суд у Врању 1
3 Прекршајни суд у Вршцу 1
4 Прекршајни суд у Горњем Милановцу 1
5 Прекршајни суд у Јагодини 2
6 Прекршајни суд у Крагујевцу 1
7 Прекршајни суд у Краљеву 1
8 Прекршајни суд у Крушевцу 2
9 Прекршајни суд у Лазаревцу 1
10 Прекршајни суд у Лесковцу 1
11 Прекршајни суд у Нишу 1
12 Прекршајни суд у Новом Саду 2
13 Прекршајни суд у Руми 1
14 Прекршајни суд у Ужицу 1

 

Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове прописане одредбaмa члана 43, члана 44. алинеја 1, 2, 3. и члана 45. Закона о судијама да поднесу пријаву.

У пријави на оглас обавезно се наводи назив суда за који кандидат конкурише, као и јединствени матични број грађана (ЈМБГ). Уз пријаву на оглас, потребно је да кандидат достави личну и радну биографију.

Кандидат који подноси пријаву за први избор на судијску функцију доставља: оверену копију дипломе о завршеном правном факултету, оверену копију уверења о положеном правосудном испиту, уверење о држављанству Републике Србије, доказ о радном искуству после положеног правосудног испита и уверење да се против њега не води кривични поступак.  

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве Високи савет судства ће закључком одбацити.

Пријаве се подносе Високом савету судства, Београд, Ресавска 42, са назнаком: „Оглас за избор судија”.