• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одсек за статусна питања судија и судија поротника

Одсек за статусна питања судија и судија поротника обавља послове који се односе на: избор судија, председника судова и судија поротника; припрему за спровођење поступка избора судија, председника судова и судија поротника; израду нацрта одлука о избору, као и других одлука које се односе на статусна питања судија и судија поротника; прикупљање и анализирање података о потребном броју судија и судија поротника; припрему извештаја, анализа и информација из делокруга рада Одсека, припрему документације за поступање овлашћеног лица по захтевима за слободан приступ  информацијама од јавног значаја о раду или у вези са радом Одсека и обавља и друге послове  из делокруга Одсека.

Контакт: Наташа Ђелић, Шеф одсека  e-mail: natasa.djelic@vss.sud.rs