• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одељење за кадровске и опште послове

Одељење за кадровске и опште послове обавља послове који се односе на: припрему Нацрта кадровског плана; селекцију и избор кадрова; стручно усавршавање, вредновање радне успешности и напредовање државних службеника; припрему аката који се односе на радноправни статус чланова Савета, државних службеника и намештеника; поступак пријема нових државних службеника и намештеника;  припрему уговора о ангажовању лица ради пружања експертских, преводилачких, техничких и других услуга; припрему аката који се односе на службена путовања у земљи и иностранству; послове безбедности и здравља на раду; припрему плана интегритета; спречавање сукоба интереса; информатичке послове; вођење евиденција; административно-техничке послове; превоз и доставу поште; послове одржавања чистоће; праћење стања и предлагање мера у областима из делокруга Одељења; припрему анализа и информација из делокруга Одељења; припрему документације за поступање овлашћеног лица по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја о раду или у вези са радом Одељења; обавља и друге послове из делокруга Одељења.

Контакт: Антонела Самоход Пољичак, начелник одељења, e-mail: antonela.samohod@vss.sud.rs, тел. 011/30-27-423.