• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одсек за буџет и аналитичко планске послове

Одсек за буџет и аналитичко-планске послове обавља послове који се односе на: спровођење смерница и упутства министарства надлежног за финансије; израду предлога финансијског плана за Савет и судове; припрему одлуке о расподели одобрених финансијских средстава судовима; пренос средстава судовима из судских такси; праћење и анализу наплате судских такси; контролу финансијских планова судова; праћење динамике извршења буџетских средстава опредељених за рад судова; сачињавање финансијских извештаја; квалитативне анализе позиција прихода и расхода; давање смерница за унапређење материјално-финансијског пословања судова; обавља и друге послове из делокруга  Одсека. 

Контакт: Снежана Дракулић, шеф Одсека за буџет и аналитичко-планске послове, e-mail: snezana.drakulic@vss.sud.rs, тел. 011/30-27-426, факс: 011/30-27-480.