• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Етички одбор

Правилником о раду Етичког одбора Високог савета судства уређују се организација, надлежност, услови за именовање и престанак дужности члана, састав, поступак начин рада и одлучивања Етичког одбора Високог савета судства, као и друга питања од значаја за рад тог тела.

Етички одбор је стално радно тело Високог савета судства и има седам чланова. Председника и заменика председника  бирају чланови Етичког одбора на период од годину дана и могу бити поново бирани.

Поверљивог саветника који је члан Етичког одбора именује Етички одбор, међу својим члановима.

Савет именује чланове Етичког одбора на период од три године и могу бити поново именовани.