• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Самостални извршиоци изван свих унутрашњих јединица

Самостални извршиоци изван свих унутрашњих јединица обављају послове подршке дисциплинским органима, послове обраде и анализе притужби, административне послове и послове интерне ревизије. Самостални извршиоци изван свих унутрашњих јединица одговарају за свој рад секретару Савета. Самостални извршиоци изван свих унутрашњих јединица обављају стручне послове за Дисциплинског тужиоца и Дисциплинску комисију, као и административно-техничке послове за дисциплинске органе, Жалбену комисију судова, као и послове интерног ревизора.

Самостални извршиоци:

Маја Станковић
Александра Марковић
Александра Грујић
е-маил: maja.stankovic@vss.sud.rs, тел. 011/3027-416
е-маил: aleksandra.markovic@vss.sud.rs, тел. 011/3027-433
е-маил: aleksandra.grujic@vss.sud.rs, тел. 011/3027-437