• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Комисија за вредновање рада судија и председника судова

Правилник за вредновање рада судија

Комисија за вредновање рада судија и председника судова има три члана, које Савет именује из реда изборних чланова Савета - судија. Комисија из става 1. овог члана доноси одлуку о отпочињању поступка вредновања рада судија и председника судова, којом се за сваки суд одређује датум када комисије отпочињу поступак вредновања и датум окончања поступка вредновања, седиште суда у коме комисије врше вредновање, именује секретаре комисија, координира рад комисија и даје предлоге за унапређење поступка вредновања и рада комисија.

Комисија подноси Савету извештај о предузетим радњама у поступку вредновања рада судија и председника судова.

Категорије докумената: 

Правилници / смернице и њихове измене о критеријумима, мерилима и поступцима за вредновање рада судија и председника судова

Одлуке о образовању комисија судова за вредновање рада судија и председника судова; именовању престанку дужности председника/чланова Комисија

Одлуке о образовању комисија

Комисија за вредновање

Комисије Апелационог суда

Комисија Прекршајног апелационог суда

Kомисија Вишег суда

Јавни позив за Комисије за вредновање рада судија