• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Група за аналитичко статистичке послове

Група за аналитичко-статистичке послове обавља послове који се односе на: статистичку и аналитичку обраду достављених података о раду судова и судија; аналитичку обраду и припрему података у поступку избора судија, председника судова и судија поротника; аналитичку обраду података у вези поступка са статусним питањима судија и судија поротника; измену или надоградњу мрежног система, пружање информатичке подршке приликом одржавања седница Савета, креирањем и чувањем базе тонских записа; уношење података у личне листове судија, судија поротника и судског особља у делу надлежности Савета; припрему документације за поступање овлашћеног лица по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја о раду или у вези са радом Групе и обавља и друге послове из делокруга Групе.

Контакт: Јован Радоњић, Руководилац групе e-mail: jovan.radonjic@vss.sud.rs