• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Сектор за статусна питања судија и судија поротника

У Сектору за статусна питања судија и судија поротника (у даљем таксту: Сектор) обављају се управно-правни и аналитичко-статистички послови, који се односе на: избор судија, председника судова и судија поротника; израду нацрта свих одлука које се односе на статусна питања судија и судија поротника; израду нацрта одлука донетих по правном леку у дисциплинском поступку; израду нацрта одлука донетих по правном леку у поступку удаљења судија; израду нацрта одлука донетих по правном леку у поступку избора чланова Савета из реда судија; израду нацрта одговора на тужбу у споровима пред Управним и Уставним судом; вођење личних листова судија, судија поротника и судског особља; прикупљање, аналитичку и статистичку обраду података везаних за статусна питања судија и судија поротника, као и података који се односе на рад судова; пружање стручне и административне подршке у поступку вредновања рада судија и судија поротника и припрему одговарајућих аката; припрему података  за поступање овлашћеног лица по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја о раду или у вези са радом Сектора и обавља и друге послове из делокруга Сектора.

Контакт: Сњежана Новковић, в.д. помоћник секретара Савета, е-маил: e-mail: snjezana.novkovic@vss.sud.rs, тел. 011/30-27-422.