• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Група за вредновање рада судија и председника судова

Група за вредновање рада судија и председника судова обавља послове који се односе на: пружање стручно-административне подршке радном телу Савета надлежном за вредновање рада судија и председника судова; припрему  нацрта аката којима се одређује вредновање рада судија и председника судова; обраду документације по приговору  на оцену рада судије и председника суда и достављање надлежном телу; вођење евиденције о вредновању рада судија и председника судова; праћење стања и предлагање мера у областима из делокруга Групе; припрему анализа и информација из делокруга Групе; припрему документације за поступање овлашћеног лица по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја о раду или у вези са радом Групе; обавља и друге послове из делокруга Групе.

Контакт: Ивана Тинтор, Руководилац групе e-mail: ivana.tintor@vss.sud.rs