• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Група за обраду притужби упућених Савету

Група за обраду притужби упућених Савету обавља послове који се односе на разматрање и обраду представки и притужби странака и других учесника у поступку;  прати поступање са притужбама; води евиденцију о примљеним представкама и притужбама  и поступању са њима; прибавља извештаје о основаности притужбе и предузетим мерама; сачињавање извештаја о броју обрађених притужби, разлозима њиховог подношења, судовима и судијама на које се односе; остваривање сарадње са дисциплинским тужиоцем; праћење стања и предлагање мера у областима из делокруга групе, припрему анализа и информација из делокруга групе, припрему документације за поступање овлашћеног лица по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја о раду или у вези са радом групе, обавља и друге послове из делокруга групе.