• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Дисциплински органи ВСС

Дисциплински органи ВСС

Дисциплински органи у првом степену су Дисциплински тужилац и Дисциплинска комисија, а у другом степену одлучује ВСС и они су надлежни за спровођење дисциплинског поступка против судија и председника судова. Чланове првостепених дисциплинских органа именује ВСС из реда судија и то на период од четири године, који не могу бити чланови ВСС, нити чланови других радних тела ВСС. За чланове ових органа могу бити именоване судије (сем председника судова) које обављују судијску функцију најмање петнаест година и које нису дисциплински кажњаване. 

ДИСЦИПЛИНСKИ ТУЖИЛАЦ одлучује о покретању дисциплинског поступка, поступајући по дисциплинској пријави. Он врши дужности непосредно или преко својих заменика, којих има три.

ДИСЦИПЛИНСKА KОМИСИЈА води дисциплински поступак и одлучује о предлогу дисциплинског тужиоца за покретање дисциплинског поступка. Њу чине председник и два члана, који имају заменике. ВСС одлучује по жалби на одлуке Дисциплинске комисије.

Категорије докумената: 

Извештаји о раду Дисциплинске комисије / Дисциплинског тужиоца ВСС

Одлуке о именовању председника и чланова/заменика Дисциплинске комисије; Дисциплинског тужиоца и његовог заменика

База одлука Високог савета судства донетих по жалби

База одлука Дисциплинских органа