• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Надлежности

Високи Савет Судства:

 • бира судије за трајно обављање судијске функције;
 • одлучује о престанку судијске функције;
 • предлаже Народној скупштини кандидате за избор судија приликом првог избора на судијску функцију;
 • предлаже Народној скупштини избор и разрешење председника Врховног касационог суда и председника суда;
 • предлаже Врховном касационом суду кандидате за судије Уставног суда;
 • именује судије поротнике;
 • одлучује о премештају, упућивању и приговору о удаљењу судија;
 • одлучује о неспојивости вршења других служби и послова са судијском функцијом;
 • одлучује у поступку вредновања рада судија и председника суда;
 • одређује састав, трајање и престанак мандата чланова дисциплинских органа, именује чланове дисциплинских органа и уређује начин рада и одлучивања у дисциплинским органима;
 • одлучује о правним лековима у дисциплинском поступку;
 • даје сагласност на програм сталне обуке за судије и запослене у судовима и врши надзор над његовим спровођењем;
 • утврђује програм почетне обуке за судије;
 • доноси Етички кодекс;
 • одређује број судија и судија поротника за сваки суд;
 • обавља послове правосудне управе из своје надлежности;
 • одлучује о питањима имунитета судија и чланова Савета;
 • предлаже обим и структуру буџетских средстава неопходних за рад судова за текуће расходе и врши надзор над њиховим трошењем, у складу са законом;
 • одлучује о приговорима у поступку избора за чланове Савета из реда судија;
 • образује своја радна тела и сталне и повремене комисије и врши избор њихових чланова;
 • даје мишљење о изменама постојећих или доношењу нових закона који уређују положај судија, организацију и поступање судова, као и других системских закона које судови примењују или су од значаја за обављање судијске функције;
 • одлучује о постојању услова за накнаду штете због незаконитог и неправилног рада судије;
 • подноси годишњи извештај о свом раду Народној скупштини;
 • обавља послова у вези са спровођењем Националне стратегије реформе правосуђа из своје надлежности;
 • обавештава јавност о свом раду;
 • сарађује са судским саветима других држава и међународним организацијама;
 • доноси акте предвиђене законом;
 • обавља и друге послове одређене законом.