• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Надлежности

Високи Савет Судства:

 

1) бира судије и судије поротнике;

2) одлучује о престанку функције судије и судије поротника;

3) бира председника и потпредседника Савета;

4) поставља вршиоце функције председника Врховног суда и председника осталих судова;

5) бира председника Врховног суда и председнике осталих судова;

6) одлучује о престанку функције председника Врховног суда и председника осталих судова;

7) одлучује о трајном премештају, привременом упућивању или упућивању судије;

8) одређује број судија и судија поротника за сваки суд;

9) одлучује о удаљењу судије, председника суда и судије поротника;

10) одлучује о неспојивости вршења друге функције посла или приватног интереса са функцијом судије и судије поротника;

11) одлучује о жалби у поступку вредновања рада судије и председника суда;

12) именује Дисциплинског тужиоца, његове заменике и чланове Дисциплинске комисије одређује услове за именовање и начин престанка дужности, начин рада и одлучивања у дисциплинским органима;

13) одлучује о жалби у дисциплинском поступку;

14) даје сагласност на програм сталне обуке за судију и запосленог у суду и врши надзор над његовим спровођењем;

15) утврђује програм почетне обуке за судију;

16) доноси Етички кодекс;

17) разматра и одлучује о извештају Етичког одбора о поштовању Етичког кодекса;

18) одлучује о постојању непримереног утицаја на рад судије и суда и мери за спречавање непримереног утицаја;

19) обавља посао правосудне управе из своје надлежности;

20) одлучује о имунитету судије и изборног члана Савета;

21) предлаже обим и структуру буџетских средстава и врши надзор над њиховим трошењем, у складу са законом;

22) одлучује о приговору у поступку избора за члана Савета из реда судија;

23) прикупља и анализира статистичке податке и доноси годишње и вишегодишње планове у циљу ефикасног управљања кадровским, финансијским и материјалним ресурсима суда;

24) образује радна тела Савета и врши избор и разрешење њихових чланова и заменика чланова;

25) даје мишљење о изменама или допунама постојећих или доношењу нових закона који уређују положај судије, организацију и поступање суда, као и других системских закона које суд примењује или је од значаја за обављање судијске функције;

26) доноси годишњи извештај о свом раду;

27) обавештава јавност о свом раду;

28) сарађује са правосудним саветом друге државе и међународном организацијом;

29) доноси акте предвиђене законом;

30) обавља и друге надлежности и послове одређене законом.