• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Комуникациона стратегија Високог савета судства

Комуникациона стратегија ВСС

Комуникациона стратегија Високог савета судства је документ којим се дефинишу циљеви, врсте, начини комуникација и активности, како унутар самог Високог савета судства, тако и између Високог савета судства и судова, јавности и циљних група. Циљ ове стратегије је континуирани рад на сталном унапређењу транспарентности и квалитетном представљању у јавности Високог савета судства и судова, како би се ојачало поверење јавности у судове, али и да би се значајно оснажио рад Високог савета судства и његова улога у остваривању и гарантовању независности и аутономије судова и судија. Високи савет судства је усвојио Комуникациону стратегију Високог савета судства за период 2016-2018. године.

Кoмуникaциoнa стрaтeгиja Висoкoг сaвeтa судствa зa пeриoд 2016-2018. гoдинe

На седници одржаној 26. новембра 2018. године Високи савет судства је усвојио нову Комуникациону стратегију.Нова Комуникациона стратегија Високог савета судства и судова се доноси за период од 2018 – 2020. године. Нова Комуникациона стретегија се односи на транспарентност рада и Високог савета судства и судова.

Циљ стратешке комуникације јесте формирање јединствене комуникационе политике у свим судовима у Србији, која укључује уједначено поступање и правила понашања, како у интерној, тако и у есктерној комуникацији - од комуникације са медијима, преко усклађивања садржаја и изгледа интернет презентација судова (у циљу повећања транспарентности, доступности и ажурности података), до доношења јединственог става о именовању професионалних портпарола и потреби континуираног унапређења комуникационих знања и вештина већ запослених службеника задужених за комуникацију и односе са јавношћу.

Додатна вредност овог новог стратешког документа огледа се у томе што, за разлику од претходне, ова Комуникацијона стратегија не обухвата само смернице за комуникацију Високог савета судства већ и судова. Стратегијом се наглашава водећа улога Савета у промовисању унапређене праксе у комуникацији и односима са јавношћу како би се остварила већа транспарентност и самим тим повећало поверење грађана у судство.

Комуникациона стратегија Високог савета судства и судова_новембар 2018