• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

О административној канцеларији

Административна канцеларија

Према Закону о Високом савету судства, Административна канцеларија образује се за обављање стручних, административних и других послова у оквиру Савета. Одлуком о организацији и раду Административне канцеларије уређују се организација и рад Административне канцеларије, одређују и разврставају положаји и радна места запослених у Административној канцеларији и уређују друга питања од значаја за рад Административне канцеларије.

Послове у Административној канцеларији обављају државни службеници и намештеници. Административном канцеларијом руководи секретар Савета, који организује и обезбеђује њен јединствен рад и за свој рад и рад Административне канцеларије одговара Савету.