• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Сектор за материјално - финансијске послове

У Сектору за материјално-финансијске послове (у даљем тексту: Сектор) обављају се стручно-оперативни и студијско-аналитички послови који се односе на: планирање и извршење буџета за Савет; предлагање дела буџета за рад судова за текуће расходе, осим расхода за судско особље и одржавање опреме и објеката, као и расподелу ових средстава;  пренос средстава судовима из судских такси; праћење и анализу наплате судских такси; планирање и реализацију поступака јавних набавки за Савет и судове; финансијско-рачуноводствене послове; евидентирање и праћење извршења буџета; квалитативну анализу утрошка средстава за Савет и судове са аспекта потребних средстава за несметан рад; сачињавање финансијских извештаја; вршење наџора над наменским коришћењем буџетских средстава и вршење наџора над финансијским и материјалним пословањем судова; достављање података за поступање овлашћеног лица по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја о раду или у вези са радом Сектора; праћење прописа из области финансија и других области од значаја за рад Сектора и друге послове из области материјално-финансијских послова. „

У Сектору за материјално-финансијске послове образују се следеће унутрашње јединице:

  • Одсек за буџет и аналитичко-планске послове,
  • Одсек за финансијско-рачуноводствене послове.

Контакт: Бранка Томашевић, помоћник секретара, e-mail: branka.tomasevic@vss.sud.rs, тел. 011/30-27-428