• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одсек за финансијско рачуноводствене послове

Одсек за финансијско-рачуноводствене послове обавља послове који се односе на: спровођење смерница и упутства министарства надлежног за финансије; планирање, извршење и праћење буџета за Савет; јавне набавке, праћење и реализацију закључених уговора; евидентирање пословних промена и финансијских трансакција у помоћним књигама Савета; усклађивање стања главне књиге са помоћним књигама; консолидацију и сравњивање извештаја о извршењу буџета судова; сачињавање финансијских извештаја за судове и Савет; контролу рачуноводствене документације; обавља и друге послове из делокруга  Одсека. 

Контакт: Драго Видовић, шеф Одсека за финансијско-рачуноводствене послове, e-mail: drago.vidovic@vss.sud.rs, тел. 011/30-27-429.