• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Група за писарницу

Група за писарницу обавља послове који се односе на: пријем, отварање, прегледање, распоређивање, евидентирање, здруживање, достављање предмета и аката унутрашњим организационим јединицама; чување предмета у роковнику, развођење и архивирање предмета; издвајање и припрему поште за експедовање и отпремање поште преко поштанске службе и интерном доставом путем курира; пријемну канцеларију – непосредни пријем поднесака од странака; пружање основних информација странкама у вези поднесака; чување архивираних предмета и одвајање архивске грађе од безвредног регистратурског материјала и архивске грађе, излучивање и уништавање безвредног регистратурског материјала; одређивање кратког садржаја предмета за уношење и чување података у систему за аутоматску обраду података; припрему документације за поступање овлашћеног лица по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја о раду или у вези са радом Групе; обавља и друге послове из делокруга  Групе. 

Контакт: Мирјана Јовановић, руководилац групе, e-mail: mirjana.jovanovic@vss.sud.rs, тел. 011/30-27-440.