• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Одељење за припрему прописа и европске интеграције

Одељење за припрему прописа и европске интеграције обавља послове који се односе на: припрему прописа из надлежности Савета и припрему прописа којима се уређује рад Административне канцеларије; припрему мишљења о нацртима закона којима се уређује положај судија, организација и рад судова; припрему мишљења на системске законе које судови примењују или су од значаја за рад судова; припрему аката којима се одређује састав, трајање и престанак мандата чланова сталних радних тела Савета; припрему прописа којима се уређује начин рада сталних радних тела Савета; припрему аката којима се уређује вредновање рада судија, председника судова и судијских помоћника; припрему нацрта Етичког кодекса; припрему акта којим се одређује број судија и судија поротника за сваки суд; спровођење Стратегије за реформу правосуђа из надлежности Савета; послове европских интеграција; припрему, спровођење и евалуацију пројеката; праћење рада судских савета других држава и међународних организација, остваривање сарадње са судским саветима других држава и међународним организацијама; праћење стања и предлагање мера у областима из делокруга Одељења; припрему анализа и информација из делокруга Одељења; припрему документације за поступање овлашћеног лица по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја о раду или у вези са радом Одељења; обавља и друге послове из делокруга Одељења.

Контакт: Мирјана Павловић, секретар Савета, e-mail: mirjana.pavlovic@vss.sud.rs, тел. 011/30-27-410.