• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Састав ВСС

У састав Високог савета судства улазе председник Врховног касационог суда, министар надлежан за правосуђе и председник надлежног одбора Народне скупштине, као чланови по положају и осам изборних чланова које бира Народна скупштина, у складу са законом.

Изборне чланове чине шест судија са сталном судијском функцијом, од којих је један са територије аутономних покрајина, и два угледна и истакнута правника са најмање 15 година искуства у струци, од којих је један адвокат, а други професор правног факултета.

Према члану 5, Закона о Високом савету судства, објављеног у „Службеном гласнику Р.С.“ бр. 116/2008, 101/2010, 88/2011 и 106/2015, Савет има 11 чланова.  

Чланови Савета су председник Врховног касационог суда, министар надлежан за правосуђе и председник надлежног одбора Народне скупштине, као чланови по положају и осам изборних чланова које бира Народна скупштина, у складу са овим законом.

Изборне чланове чине шест судија са сталном судијском функцијом, од којих је најмање један са територије аутономних покрајина и два угледна и истакнута правника са најмање 15 година искуства у струци, од којих је један адвокат, а други професор правног факултета.

Поступак предлагања кандидата за изборне чланове Високог савета судства је на линку Изборна комисија.