• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Prethodna lista kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji za drugi ili viši sud- Prekršajni apelacioni sud, po Oglasu objavljenom u "Sl. Glasniku RS" br. 14/18 od 23.02.2018. godine

11
Okt
2018

U skladu sa članom 8 stav 3 Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda, Komisija Visokog saveta sudstva, dana 11. oktobra 2018. godine u 16:40 časova, objavila je prethodnu listu kandidata za sudije na stalnoj sudijskoj funkciji, i to: