• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Samostalni izvršioci izvan svih unutrašnjih jedinica

Samostalni izvršioci izvan svih unutrašnjih jedinica obavljaju poslove podrške disciplinskim organima, poslove obrade i analize pritužbi, administrativne poslove i poslove interne revizije. Samostalni izvršioci izvan svih unutrašnjih jedinica odgovaraju za svoj rad sekretaru Saveta. Samostalni izvršioci izvan svih unutrašnjih jedinica obavljaju stručne poslove za Disciplinskog tužioca i Disciplinsku komisiju, kao i administrativno-tehničke poslove za disciplinske organe, Žalbenu komisiju sudova, kao i poslove internog revizora.

Samostalni izvršioci:

Maja Stanković
Aleksandra Marković
Aleksandra Grujić
e-mail: maja.stankovic@vss.sud.rs, tel. 011/3027-416
e-mail: aleksandra.markovic@vss.sud.rs, tel. 011/3027-433
e-mail: aleksandra.grujic@vss.sud.rs, tel. 011/3027-437