• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

O administrativnoj kancelariji

Prema Zakonu o Visokom savetu sudstva, Administrativna kancelarija obrazuje se za obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova u okviru Saveta. Odlukom o organizaciji i radu Administrativne kancelarije uređuju se organizacija i rad Administrativne kancelarije, određuju i razvrstavaju položaji i radna mesta zaposlenih u Administrativnoj kancelariji i uređuju druga pitanja od značaja za rad Administrativne kancelarije.

Poslove u Administrativnoj kancelariji obavljaju državni službenici i nameštenici. Administrativnom kancelarijom rukovodi sekretar Saveta, koji organizuje i obezbeđuje njen jedinstven rad i za svoj rad i rad Administrativne kancelarije odgovara Savetu.