• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Odeljenje za pripremu propisa i evropske integracije

Odeljenje za pripremu propisa i evropske integracije obavlja poslove koji se odnose na: pripremu propisa iz nadležnosti Saveta i pripremu propisa kojima se uređuje rad Administrativne kancelarije; pripremu mišljenja o nacrtima zakona kojima se uređuje položaj sudija, organizacija i rad sudova; pripremu mišljenja na sistemske zakone koje sudovi primenjuju ili su od značaja za rad sudova; pripremu akata kojima se određuje sastav, trajanje i prestanak mandata članova stalnih radnih tela Saveta; pripremu propisa kojima se uređuje način rada stalnih radnih tela Saveta; pripremu akata kojima se uređuje vrednovanje rada sudija, predsednika sudova i sudijskih pomoćnika; pripremu nacrta Etičkog kodeksa; pripremu akta kojim se određuje broj sudija i sudija porotnika za svaki sud; sprovođenje Strategije za reformu pravosuđa iz nadležnosti Saveta; poslove evropskih integracija; pripremu, sprovođenje i evaluaciju projekata; praćenje rada sudskih saveta drugih država i međunarodnih organizacija, ostvarivanje saradnje sa sudskim savetima drugih država i međunarodnim organizacijama; praćenje stanja i predlaganje mera u oblastima iz delokruga Odeljenja; pripremu analiza i informacija iz delokruga Odeljenja; pripremu dokumentacije za postupanje ovlašćenog lica po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja o radu ili u vezi sa radom Odeljenja; obavlja i druge poslove iz delokruga Odeljenja.

Kontakt: Mirjana Pavlović, sekretar Saveta, e-mail: mirjana.pavlovic@vss.sud.rs, tel. 011/30-27-410.