• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Radna grupa za izradu Nacrta Pravilnika o kriterijumima, merilima i postupku za ocenjivanje rada sudijskih pomoćnika