• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Grupa za pisarnicu

Grupa za pisarnicu obavlja poslove koji se odnose na: prijem, otvaranje, pregledanje, raspoređivanje, evidentiranje, združivanje, dostavljanje predmeta i akata unutrašnjim organizacionim jedinicama; čuvanje predmeta u rokovniku, razvođenje i arhiviranje predmeta; izdvajanje i pripremu pošte za ekspedovanje i otpremanje pošte preko poštanske službe i internom dostavom putem kurira; prijemnu kancelariju – neposredni prijem podnesaka od stranaka; pružanje osnovnih informacija strankama u vezi podnesaka; čuvanje arhiviranih predmeta i odvajanje arhivske građe od bezvrednog registraturskog materijala i arhivske građe, izlučivanje i uništavanje bezvrednog registraturskog materijala; određivanje kratkog sadržaja predmeta za unošenje i čuvanje podataka u sistemu za automatsku obradu podataka; pripremu dokumentacije za postupanje ovlašćenog lica po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja o radu ili u vezi sa radom Grupe; obavlja i druge poslove iz delokruga  Grupe. 

Kontakt: Mirjana Jovanović, rukovodilac grupe, e-mail: mirjana.jovanovic@vss.sud.rs, tel. 011/30-27-440.