• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Vrednovanje rada sudija i predsednika sudova

Pravilnik za vrednovanje rada sudija

Visoki savet sudstva je na sednici održanoj 8. maja 2015. godine doneo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima, merilima, postupku i organima za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova. Izmene i dopune Pravilnika sačinjene su u skladu sa preporukama koje su date od strane Evropske komisije.

Ovaj pravilnik stupa na snagu  osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. jula 2015. godine.

Javni poziv za Komisije za vrednovanje rada sudija !!!!