• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Komunikaciona strategija Visokog saveta sudstva

Komunikaciona strategija VSS

Komunikaciona strategija Visokog saveta sudstva je dokument kojim se definišu ciljevi, vrste, načini komunikacija i aktivnosti, kako unutar samog Visokog saveta sudstva, tako i između Visokog saveta sudstva i sudova, javnosti i ciljnih grupa. Cilj ove strategije je kontinuirani rad na stalnom unapređenju transparentnosti i kvalitetnom predstavljanju u javnosti Visokog saveta sudstva i sudova, kako bi se ojačalo poverenje javnosti u sudove, ali i da bi se značajno osnažio rad Visokog saveta sudstva i njegova uloga u ostvarivanju i garantovanju nezavisnosti i autonomije sudova i sudija. Visoki savet sudstva je usvojio Komunikacionu strategiju Visokog saveta sudstva za period 2016-2018. godine.

Komunikaciona strategija Visokog saveta sudstva za period 2016-2018. godine

Na sednici održanoj 26. novembra 2018. godine Visoki savet sudstva je usvojio novu Komunikacionu strategiju.Nova Komunikaciona strategija Visokog saveta sudstva i sudova se donosi za period od 2018 – 2020. godine. Nova Komunikaciona stretegija se odnosi na transparentnost rada i Visokog saveta sudstva i sudova.

Cilj strateške komunikacije jeste formiranje jedinstvene komunikacione politike u svim sudovima u Srbiji, koja uključuje ujednačeno postupanje i pravila ponašanja, kako u internoj, tako i u eskternoj komunikaciji - od komunikacije sa medijima, preko usklađivanja sadržaja i izgleda internet prezentacija sudova (u cilju povećanja transparentnosti, dostupnosti i ažurnosti podataka), do donošenja jedinstvenog stava o imenovanju profesionalnih portparola i potrebi kontinuiranog unapređenja komunikacionih znanja i veština već zaposlenih službenika zaduženih za komunikaciju i odnose sa javnošću.

Dodatna vrednost ovog novog strateškog dokumenta ogleda se u tome što, za razliku od prethodne, ova Komunikacijona strategija ne obuhvata samo smernice za komunikaciju Visokog saveta sudstva već i sudova. Strategijom se naglašava vodeća uloga Saveta u promovisanju unapređene prakse u komunikaciji i odnosima sa javnošću kako bi se ostvarila veća transparentnost i samim tim povećalo poverenje građana u sudstvo.

Komunikaciona strategija Visokog saveta sudstva i sudova_novembar 2018