• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Sektor za statusna pitanja sudija i sudija porotnika

U Sektoru za statusna pitanja sudija i sudija porotnika (u daljem takstu: Sektor) obavljaju se upravno-pravni i analitičko-statistički poslovi, koji se odnose na: izbor sudija, predsednika sudova i sudija porotnika; izradu nacrta svih odluka koje se odnose na statusna pitanja sudija i sudija porotnika; izradu nacrta odluka donetih po pravnom leku u disciplinskom postupku; izradu nacrta odluka donetih po pravnom leku u postupku udaljenja sudija; izradu nacrta odluka donetih po pravnom leku u postupku izbora članova Saveta iz reda sudija; izradu nacrta odgovora na tužbu u sporovima pred Upravnim i Ustavnim sudom; vođenje ličnih listova sudija, sudija porotnika i sudskog osoblja; prikupljanje, analitičku i statističku obradu podataka vezanih za statusna pitanja sudija i sudija porotnika, kao i podataka koji se odnose na rad sudova; pružanje stručne i administrativne podrške u postupku vrednovanja rada sudija i sudija porotnika i pripremu odgovarajućih akata; pripremu podataka  za postupanje ovlašćenog lica po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja o radu ili u vezi sa radom Sektora i obavlja i druge poslove iz delokruga Sektora.

Kontakt: Snježana Novković, v.d. pomoćnik sekretara Saveta, e-mail: e-mail: snjezana.novkovic@vss.sud.rs, tel. 011/30-27-422.