• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Disciplinski organi VSS

Disciplinski organi VSS

Disciplinski organi u prvom stepenu su Disciplinski tužilac i Disciplinska komisija, a u drugom stepenu odlučuje VSS i oni su nadležni za sprovođenje disciplinskog postupka protiv sudija i predsednika sudova. Članove prvostepenih disciplinskih organa imenuje VSS iz reda sudija i to na period od četiri godine, koji ne mogu biti članovi VSS, niti članovi drugih radnih tela VSS. Za članove ovih organa mogu biti imenovane sudije (sem predsednika sudova) koje obavljuju sudijsku funkciju najmanje petnaest godina i koje nisu disciplinski kažnjavane. 

DISCIPLINSKI TUŽILAC odlučuje o pokretanju disciplinskog postupka, postupajući po disciplinskoj prijavi. On vrši dužnosti neposredno ili preko svojih zamenika, kojih ima tri.

DISCIPLINSKA KOMISIJA vodi disciplinski postupak i odlučuje o predlogu disciplinskog tužioca za pokretanje disciplinskog postupka. Nju čine predsednik i dva člana, koji imaju zamenike. VSS odlučuje po žalbi na odluke Disciplinske komisije.

Kategorije dokumenata: 

Izveštaji o radu Disciplinske komisije / Disciplinskog tužioca VSS

Odluke o imenovanju predsednika i članova/zamenika Disciplinske komisije; Disciplinskog tužioca i njegovog zamenika

Baza odluka Disciplinskih organa