• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Etički odbor

Poslovnikom o radu Etičkog odbora Visokog saveta sudstva  bliže se uređuje obrazovanje, sastav i način rada Etičkog odbora Visokog saveta sudstva, kao i druga pitanja od značaja za rad tog tela.

Etički odbor obrazuje se kao stalno radno telo Visokog saveta sudstva. Etički odbor ima predsednika, zamenika predsednika i tri člana. Članovi između sebe, na posebnoj sednici, biraju predsednika i zamenika predsednika. Savet imenuje članove Etičkog odbora, na period od četiri godine.