• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Etički odbor

Pravilnikom o radu Etičkog odbora Visokog saveta sudstva uređuju se organizacija, nadležnost, uslovi za imenovanje i prestanak dužnosti člana, sastav, postupak način rada i odlučivanja Etičkog odbora Visokog saveta sudstva, kao i druga pitanja od značaja za rad tog tela.

Etički odbor je stalno radno telo Visokog saveta sudstva i ima sedam članova. Predsednika i zamenika predsednika  biraju članovi Etičkog odbora na period od godinu dana i mogu biti ponovo birani.

Poverljivog savetnika koji je član Etičkog odbora imenuje Etički odbor, među svojim članovima.

Savet imenuje članove Etičkog odbora na period od tri godine i mogu biti ponovo imenovani.