• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Grupa za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova

Grupa za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova obavlja poslove koji se odnose na: pružanje stručno-administrativne podrške radnom telu Saveta nadležnom za vrednovanje rada sudija i predsednika sudova; pripremu  nacrta akata kojima se određuje vrednovanje rada sudija i predsednika sudova; obradu dokumentacije po prigovoru  na ocenu rada sudije i predsednika suda i dostavljanje nadležnom telu; vođenje evidencije o vrednovanju rada sudija i predsednika sudova; praćenje stanja i predlaganje mera u oblastima iz delokruga Grupe; pripremu analiza i informacija iz delokruga Grupe; pripremu dokumentacije za postupanje ovlašćenog lica po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja o radu ili u vezi sa radom Grupe; obavlja i druge poslove iz delokruga Grupe.

Kontakt: Ivana Tintor, Rukovodilac grupe e-mail: ivana.tintor@vss.sud.rs