• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Grupa za analitičko statističke poslove

Grupa za analitičko-statističke poslove obavlja poslove koji se odnose na: statističku i analitičku obradu dostavljenih podataka o radu sudova i sudija; analitičku obradu i pripremu podataka u postupku izbora sudija, predsednika sudova i sudija porotnika; analitičku obradu podataka u vezi postupka sa statusnim pitanjima sudija i sudija porotnika; izmenu ili nadogradnju mrežnog sistema, pružanje informatičke podrške prilikom održavanja sednica Saveta, kreiranjem i čuvanjem baze tonskih zapisa; unošenje podataka u lične listove sudija, sudija porotnika i sudskog osoblja u delu nadležnosti Saveta; pripremu dokumentacije za postupanje ovlašćenog lica po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja o radu ili u vezi sa radom Grupe i obavlja i druge poslove iz delokruga Grupe.

Kontakt: Jovan Radonjić, Rukovodilac grupe e-mail: jovan.radonjic@vss.sud.rs