• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Odsek za statusna pitanja sudija i sudija porotnika

Odsek za statusna pitanja sudija i sudija porotnika obavlja poslove koji se odnose na: izbor sudija, predsednika sudova i sudija porotnika; pripremu za sprovođenje postupka izbora sudija, predsednika sudova i sudija porotnika; izradu nacrta odluka o izboru, kao i drugih odluka koje se odnose na statusna pitanja sudija i sudija porotnika; prikupljanje i analiziranje podataka o potrebnom broju sudija i sudija porotnika; pripremu izveštaja, analiza i informacija iz delokruga rada Odseka, pripremu dokumentacije za postupanje ovlašćenog lica po zahtevima za slobodan pristup  informacijama od javnog značaja o radu ili u vezi sa radom Odseka i obavlja i druge poslove  iz delokruga Odseka.

Kontakt: Nataša Đelić, Šef odseka  e-mail: natasa.djelic@vss.sud.rs