• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Nadležnosti

Visoki Savet Sudstva:

 

1) bira sudije i sudije porotnike;

2) odlučuje o prestanku funkcije sudije i sudije porotnika;

3) bira predsednika i potpredsednika Saveta;

4) postavlja vršioce funkcije predsednika Vrhovnog suda i predsednika ostalih sudova;

5) bira predsednika Vrhovnog suda i predsednike ostalih sudova;

6) odlučuje o prestanku funkcije predsednika Vrhovnog suda i predsednika ostalih sudova;

7) odlučuje o trajnom premeštaju, privremenom upućivanju ili upućivanju sudije;

8) određuje broj sudija i sudija porotnika za svaki sud;

9) odlučuje o udaljenju sudije, predsednika suda i sudije porotnika;

10) odlučuje o nespojivosti vršenja druge funkcije posla ili privatnog interesa sa funkcijom sudije i sudije porotnika;

11) odlučuje o žalbi u postupku vrednovanja rada sudije i predsednika suda;

12) imenuje Disciplinskog tužioca, njegove zamenike i članove Disciplinske komisije određuje uslove za imenovanje i način prestanka dužnosti, način rada i odlučivanja u disciplinskim organima;

13) odlučuje o žalbi u disciplinskom postupku;

14) daje saglasnost na program stalne obuke za sudiju i zaposlenog u sudu i vrši nadzor nad njegovim sprovođenjem;

15) utvrđuje program početne obuke za sudiju;

16) donosi Etički kodeks;

17) razmatra i odlučuje o izveštaju Etičkog odbora o poštovanju Etičkog kodeksa;

18) odlučuje o postojanju neprimerenog uticaja na rad sudije i suda i meri za sprečavanje neprimerenog uticaja;

19) obavlja posao pravosudne uprave iz svoje nadležnosti;

20) odlučuje o imunitetu sudije i izbornog člana Saveta;

21) predlaže obim i strukturu budžetskih sredstava i vrši nadzor nad njihovim trošenjem, u skladu sa zakonom;

22) odlučuje o prigovoru u postupku izbora za člana Saveta iz reda sudija;

23) prikuplja i analizira statističke podatke i donosi godišnje i višegodišnje planove u cilju efikasnog upravljanja kadrovskim, finansijskim i materijalnim resursima suda;

24) obrazuje radna tela Saveta i vrši izbor i razrešenje njihovih članova i zamenika članova;

25) daje mišljenje o izmenama ili dopunama postojećih ili donošenju novih zakona koji uređuju položaj sudije, organizaciju i postupanje suda, kao i drugih sistemskih zakona koje sud primenjuje ili je od značaja za obavljanje sudijske funkcije;

26) donosi godišnji izveštaj o svom radu;

27) obaveštava javnost o svom radu;

28) sarađuje sa pravosudnim savetom druge države i međunarodnom organizacijom;

29) donosi akte predviđene zakonom;

30) obavlja i druge nadležnosti i poslove određene zakonom.