• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Strategije i akcioni planovi

Nacionalna strategija reforme pravosuđa

Izveštaje o sprovođenju Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 možete preuzeti sa sledećeg linka:

https://www.mpravde.gov.rs/tekst/33945/izvestaji-o-sprovodjenju-revidiranog-akcionog-plana-za-poglavlje-23.php

Kategorije dokumenata: