• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Grupa za obradu pritužbi upućenih Savetu

Grupa za obradu pritužbi upućenih Savetu obavlja poslove koji se odnose na razmatranje i obradu predstavki i pritužbi stranaka i drugih učesnika u postupku;  prati postupanje sa pritužbama; vodi evidenciju o primljenim predstavkama i pritužbama  i postupanju sa njima; pribavlja izveštaje o osnovanosti pritužbe i preduzetim merama; sačinjavanje izveštaja o broju obrađenih pritužbi, razlozima njihovog podnošenja, sudovima i sudijama na koje se odnose; ostvarivanje saradnje sa disciplinskim tužiocem; praćenje stanja i predlaganje mera u oblastima iz delokruga grupe, pripremu analiza i informacija iz delokruga grupe, pripremu dokumentacije za postupanje ovlašćenog lica po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja o radu ili u vezi sa radom grupe, obavlja i druge poslove iz delokruga grupe.

Kontakt: Snježana Novković, viši savetnik, e-mail: snjezana.novkovic@vss.sud.rs, tel. 011/30-27-410 (od 10-12 časova)