• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

Oglas za izbor predsednika Upravnog suda,,Službeni glasnik RS“ broj 67/22 od 17. juna 2022. godine

20
Jun
2022

VISOKI SAVET SUDSTVA na osnovu člana 47, a u vezi sa članom 80. stav 1. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 i 76/21) i člana 10. Pravilnika o kriterijumima i merilima za ocenu stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za izbor sudije na stalnoj sudijskoj funkciji u drugi ili viši sud i o kriterijumima za predlaganje kandidata za predsednika suda („Službeni glasnik RS”, broj 94/16), oglašava izbor predsednika za:

 

                        Naziv suda

                                

             1.    Upravni sud

                        

Pozivaju se zainteresovani kandidati koji ispunjavaju uslove propisane članom 69.  Zakona o sudijama da podnesu prijavu.

            Uz prijavu na oglas potrebno je da kandidat dostavi ličnu i radnu biografiju. Kandidat za predsednika suda dostavlja i pisani program rada u kome iznosi svoje viđenje problema o funkcionisanju suda, način rešavanja problema i ideje za unapređenje rada suda.

            Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u „Službenom glasniku RS”.

            Nedozvoljene, nepotpune i neblagovremene prijave Komisija Visokog saveta sudstva će odbaciti zaključkom.

            Prijave se podnose Visokom savetu sudstva, Beograd, Resavska 42, sa naznakom: Oglas za izbor predsednika suda.

Poslednji dan za podnošenje prijava je  4. jul 2022. godine.