• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Оглас за избор председника суда - "Сл. гласник РС" бр. 109/21 од 19. новембра 2021. године

22
Нов
2021

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА на основу члана 47, а у вези са чланом 80. став 1. Закона о судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16, 47/17 и 76/21) и члана 10. Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда („Службени гласник РС”, брoj 94/16), оглашава избор председника за:

 

                        Назив суда

                                I                       

  • Основни суд у Панчеву

 

          Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове прописане чланом 69.  Закона о судијама да поднесу пријаву.

          Уз пријаву на оглас потребно је да кандидат достави личну и радну биографију. Кандидат за председника суда доставља и писани програм рада у коме износи своје виђење проблема о функционисању суда, начин решавања проблема и идеје за унапређење рада суда.

           Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”.

           Недозвољене, непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија Високог савета судства ће одбацити закључком.

           Пријаве се подносе Високом савету судства, Београд, Ресавска 42, са назнаком: „Оглас за избор председника суда”.

 

            Текст огласа је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 109/21 од 19. новембра 2021. године.

           Последњи дан за подношење пријава је 6. децембар 2021. године.