• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

International Management Group – ИМГ

Међународна организација International Management Group – ИМГ путем донације Министарства спољних послова Краљевине Норвешке спроводи програм „Унапређење доступности правде у Србији“. Општи циљ програма је да побољша приступ правди и поврати поверење јавности у правосуђе, као и да оствари директан утицај на процес успостављања транспарентнијег, отворенијег и ефикаснијег правосудног система.

ИМГ се фокусира на три важна сегмента: унапређење рада судова и доступност правде, реформу система малолетничког правосуђа и јачање капацитета Високог савета судства (ВСС). У оквиру све три програмске компоненте програм је са једне стране усмерен на техничку помоћ, извођење грађевинских радова и развој средстава за рад, а са друге стране на пружање одговарајуће обуке, подршке и успостављање одговарајућих процедура.

Сарадња са ВСС има следеће циљеве:

  • Успостављање ефикасног поступање по притужбама странака суда и његово јавно представљање,
  • Успостављање ефикасног дисциплинског поступка и његово јавно представљање,
  • Обезбеђивање високог нивоа стручности у оквиру Административне канцеларије,
  • Унапређење информационо-комуникационе технологије (ИКТ) и опште инфраструктуре ВСС,
  • Организовање  добро опремљене штампане и дигиталне правне библиотеке.

Када се ради на изградњи институционалних капацитета и функционалности, важно je да се развој иницира унутар саме институције, јер се у супротном јавља ризик од раскорака између политике и практичне примене. Стога се приступ на реализацији горе поменутих циљева заснива на интензивној сарадњи представника Савета, тима ИМГ и других спољних сарадника широког спектра стручности.

Ради остваривања прва два циља ИМГ и ВСС су оформили радну групу која је од јануара 2012. године била ангажована на унапређивању процеса поступања правосудних органа по притужбама странака суда и вођења дисциплинског поступка. Радна група је након сагледавања постојећег поступка и дефинисања проблематичних тачака закључила да постоје разлози за редефинисање и унапређење у циљу ефикаснијег услуживања грађана и рационализације обима посла за запослене у правосудним институцијама, који обрађују притужбе и воде поступке. Активности радне групе употпуњене су анализом система рада по притужбама и вођења дисциплинских поступака правосудних система других земаља. Након темељне анализе радна група је сачинила извештај који предлаже измене у овoм поступку, а који је усвојен од стране ВСС. Да би предложене измене заживеле потребно је припремити одговарајућу информатичку подршку, што је у плану у наредном периоду.

У сарадњи са администрацијом ВСС, ИМГ развија концепт за план развоја капацитета запослених, који треба да укаже на раскораке измећу постојећег и потребног нивоа знања и способности, и дефинише релевантна поља за обуке и тренинге. Такође ће бити направљен и план тренинга за запослене у администрацији. У вези са обезбеђивањем високе стручности запослених у администрацији, ИМГ је обезбедио запосленима размену искустава у раду са колегама из Виског судског и тужилачког већа Босне и Херцеговине, као и похађање курсева страних  језика.

Унапређење информационо-комуникационе технологије (ИКТ) и опште инфраструктуре предвиђа да Савет ради уз модерну и ефикасну ИКТ технологију. Стога је тренутно у изради студија која треба да предложи унапређења ИКТ инфраструктуре кроз набавку одговарајућих хардверских и програмских компоненти, као и кроз организационе промене у сфери ИКТ. На основу ове студије ИМГ ће у сарадњи са ВСС размотрити која од предвиђених побољшања могу да се примене у склопу овог програма.

Коначно, дефинисано је да ће се кроз ову донацију за потребе Савета финансирати опремање штампане и дигиталне библиотеке. Анализа стања подрума ВСС, у којем се библиотека налази, показала је да без реновирања просторија подрума, које су угрожене влагом и продором воде, не може да се обезбеди одрживост пројекта опремања библиотеке. Стога је програм проширио опсег ове активности на реконструкцију целокупне површине подрума, који ће садржати пријемни шалтер и писарницу, архиву, неколико административних и техничких просторија и библиотеку.

Поред наведеног, ИМГ је заједно са сарадницима идентификовао одређене проблеме и „сиве зоне“ и дошао до закључка да би додавањем одређених активности подршка Министарству правде (МП), Високом савету судства (ВСС) и партнерским судовима могла да достигне виши ниво квалитета. Конкретно, једна „сива зона“ идентификована је током реализације радова у оквиру програмске компоненте „Унапређење рада судова и доступност правде“, где су изведени радови различитог опсега у седам судова у Србији. Наше искуство је показало да постоји недостатак општих и посебних информација, додатних стандарда и препорука неопходних за планирање, програмирање и пројектовање зграда судова. Ово је подстакло израду „Упутства за дефинисање модела типског суда“, пројекта који је реализован у тесној сарадњи са ВСС. „Упутство за дефинисање модела типског суда“ поставља стандарде за:

  • судску зграду и организацију суда која је оптимална за правосуђе Србије,
  • пројектовање и спровођење радова у постојећим судским зградама у Србији и
  • пословне порцесе у судовима у Србији.

Неке од препорука „Упутства за дефинисање модела типског суда“ примењене су у Основном суду у Лесковцу, где је ИМГ реализовао реконструкцију целокупне зграде.