• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

International Management Group – IMG

Međunarodna organizacija International Management Group – IMG putem donacije Ministarstva spoljnih poslova Kraljevine Norveške sprovodi program „Unapređenje dostupnosti pravde u Srbiji“. Opšti cilj programa je da poboljša pristup pravdi i povrati poverenje javnosti u pravosuđe, kao i da ostvari direktan uticaj na proces uspostavljanja transparentnijeg, otvorenijeg i efikasnijeg pravosudnog sistema.

IMG se fokusira na tri važna segmenta: unapređenje rada sudova i dostupnost pravde, reformu sistema maloletničkog pravosuđa i jačanje kapaciteta Visokog saveta sudstva (VSS). U okviru sve tri programske komponente program je sa jedne strane usmeren na tehničku pomoć, izvođenje građevinskih radova i razvoj sredstava za rad, a sa druge strane na pružanje odgovarajuće obuke, podrške i uspostavljanje odgovarajućih procedura.

Saradnja sa VSS ima sledeće ciljeve:

  • Uspostavljanje efikasnog postupanje po pritužbama stranaka suda i njegovo javno predstavljanje,
  • Uspostavljanje efikasnog disciplinskog postupka i njegovo javno predstavljanje,
  • Obezbeđivanje visokog nivoa stručnosti u okviru Administrativne kancelarije,
  • Unapređenje informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) i opšte infrastrukture VSS,
  • Organizovanje  dobro opremljene štampane i digitalne pravne biblioteke.

Kada se radi na izgradnji institucionalnih kapaciteta i funkcionalnosti, važno je da se razvoj inicira unutar same institucije, jer se u suprotnom javlja rizik od raskoraka između politike i praktične primene. Stoga se pristup na realizaciji gore pomenutih ciljeva zasniva na intenzivnoj saradnji predstavnika Saveta, tima IMG i drugih spoljnih saradnika širokog spektra stručnosti.

Radi ostvarivanja prva dva cilja IMG i VSS su oformili radnu grupu koja je od januara 2012. godine bila angažovana na unapređivanju procesa postupanja pravosudnih organa po pritužbama stranaka suda i vođenja disciplinskog postupka. Radna grupa je nakon sagledavanja postojećeg postupka i definisanja problematičnih tačaka zaključila da postoje razlozi za redefinisanje i unapređenje u cilju efikasnijeg usluživanja građana i racionalizacije obima posla za zaposlene u pravosudnim institucijama, koji obrađuju pritužbe i vode postupke. Aktivnosti radne grupe upotpunjene su analizom sistema rada po pritužbama i vođenja disciplinskih postupaka pravosudnih sistema drugih zemalja. Nakon temeljne analize radna grupa je sačinila izveštaj koji predlaže izmene u ovom postupku, a koji je usvojen od strane VSS. Da bi predložene izmene zaživele potrebno je pripremiti odgovarajuću informatičku podršku, što je u planu u narednom periodu.

U saradnji sa administracijom VSS, IMG razvija koncept za plan razvoja kapaciteta zaposlenih, koji treba da ukaže na raskorake izmeću postojećeg i potrebnog nivoa znanja i sposobnosti, i definiše relevantna polja za obuke i treninge. Takođe će biti napravljen i plan treninga za zaposlene u administraciji. U vezi sa obezbeđivanjem visoke stručnosti zaposlenih u administraciji, IMG je obezbedio zaposlenima razmenu iskustava u radu sa kolegama iz Viskog sudskog i tužilačkog veća Bosne i Hercegovine, kao i pohađanje kurseva stranih  jezika.

Unapređenje informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) i opšte infrastrukture predviđa da Savet radi uz modernu i efikasnu IKT tehnologiju. Stoga je trenutno u izradi studija koja treba da predloži unapređenja IKT infrastrukture kroz nabavku odgovarajućih hardverskih i programskih komponenti, kao i kroz organizacione promene u sferi IKT. Na osnovu ove studije IMG će u saradnji sa VSS razmotriti koja od predviđenih poboljšanja mogu da se primene u sklopu ovog programa.

Konačno, definisano je da će se kroz ovu donaciju za potrebe Saveta finansirati opremanje štampane i digitalne biblioteke. Analiza stanja podruma VSS, u kojem se biblioteka nalazi, pokazala je da bez renoviranja prostorija podruma, koje su ugrožene vlagom i prodorom vode, ne može da se obezbedi održivost projekta opremanja biblioteke. Stoga je program proširio opseg ove aktivnosti na rekonstrukciju celokupne površine podruma, koji će sadržati prijemni šalter i pisarnicu, arhivu, nekoliko administrativnih i tehničkih prostorija i biblioteku.

Pored navedenog, IMG je zajedno sa saradnicima identifikovao određene probleme i „sive zone“ i došao do zaključka da bi dodavanjem određenih aktivnosti podrška Ministarstvu pravde (MP), Visokom savetu sudstva (VSS) i partnerskim sudovima mogla da dostigne viši nivo kvaliteta. Konkretno, jedna „siva zona“ identifikovana je tokom realizacije radova u okviru programske komponente „Unapređenje rada sudova i dostupnost pravde“, gde su izvedeni radovi različitog opsega u sedam sudova u Srbiji. Naše iskustvo je pokazalo da postoji nedostatak opštih i posebnih informacija, dodatnih standarda i preporuka neophodnih za planiranje, programiranje i projektovanje zgrada sudova. Ovo je podstaklo izradu „Uputstva za definisanje modela tipskog suda“, projekta koji je realizovan u tesnoj saradnji sa VSS. „Uputstvo za definisanje modela tipskog suda“ postavlja standarde za:

  • sudsku zgradu i organizaciju suda koja je optimalna za pravosuđe Srbije,
  • projektovanje i sprovođenje radova u postojećim sudskim zgradama u Srbiji i
  • poslovne porcese u sudovima u Srbiji.

Neke od preporuka „Uputstva za definisanje modela tipskog suda“ primenjene su u Osnovnom sudu u Leskovcu, gde je IMG realizovao rekonstrukciju celokupne zgrade.