• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Republika Srbija Visoki savet sudstva

USAID

USAID

Saradnja između Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) i Visokog saveta sudstva (VSS) počela je još 2010. godine, kada je potpisan Memorandum o saradnji. Od tada, USAID preko Programa podele vlasti (SPP) sarađuje sa Savetom, a memorandum definiše podršku u izgradnji kapaciteta za samostalnu pripremu predloga budžeta i upravljanje finansijskim poslovanjem sudskog sistema, povećanju stepena javnosti rada i kvalitetnijem dugoročnom planiranju. 

USAID-ov Program podele vlasti je usmeren na pružanje pomoći Savetu da uspostavi budžetsku nezavisnost i poveća stepen javnosti rada sudske grane vlasti. U skladu sa Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa, USAID je pomogao je VSS-u da preuzme svoja ovlašćenja koja se odnose na budžet, finansije i planiranje u sudstvu. U saradnji sa Savetom, izradjen je Strateški plan VSS i Komunikaciona strategija čiji je cilj da pomognu sudstvu u izradi dugoročnih planova, povećanju transparentnosti i uspešnijem predstavljanju rezultata rada u javnosti. 

USAID-ov Program podele vlasti je Savetu i sudovima obezbedio instrumente kojima je automatizovan postupak pripreme budžeta i upravljanja finansijama. Novi Informacioni sistem za planiranje i upravljanje budžetom (BPMIS) Savetu je dao mogućnost da bolje planira i pregovara u vezi sa resursima koji su mu neophodni za rad, ali i da na pravedniji način dodeljuje sredstva. Uz to, USAID-ov SPP pomogao je u izradi pet operativnih procedura koje služe za bolje planiranje i izvršavanje budžeta VSS-a: Procedura za izradu finansijskih planova, Direktiva o finansijskom poslovanju, Direktiva o budžetskom računovodstvu i finansijskom izveštavanju, Direktiva o popisu finansijske imovine i obaveza, i Direktiva o unutrašnjoj finansijskoj kontroli i internoj reviziji. 

USAID takođe je razvio dva dodatna modula kojima se jača analitički i upravljački kapacitet VSS-a: Izveštaj o stanju sredstava i modul Profil suda. Izveštaj o stanju sredstava pruža podatke o tome na koji način sudovi izvršavaju svoje budžete, a Visoki savet sudstva može da ih upotrebi kako bi otklonio nedostatke u radu ili za rebalans finansijskih planova u cilju optimalnog iskorišćavanja raspoloživih sredstava. Profili sudova sadrže podatke koji se odnose na ljudske resurse, obim posla, sudske zgrade i opremu svih sudova u Srbiji. Ova jedinstvena baza podataka pruža mogućnost za sprovođenje sveobuhvatnih analiza stanja u sudstvu. 

USAID je pomogao VSS-u i u izradi Komunikacione strategije, koju je Savet usvojio 2013. godine. Strategija definiše unutrašnju, spoljnu i kriznu komunikaciju Visokog saveta sudstva i pruža smernice sudovima i Savetu u vezi sa njihovim svakodnevnim radom. U okviru aktivnosti boljeg predstavljanja rada u javnosti, USAID i VSS zajedno su napravili i pustili u rad novi vebsajt Saveta, koji će pomoći da javnost stekne bolji uvid u rad Visokog saveta i sudova.