• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

USAID

USAID

Сарадња између Агенције Сједињених Америчких Држава за међународни развој (USAID) и Високог савета судства (ВСС) почела је још 2010. године, када је потписан Меморандум о сарадњи. Од тада, USAID преко Програма поделе власти (СПП) сарађује са Саветом, а меморандум дефинише подршку у изградњи капацитета за самосталну припрему предлога буџета и управљање финансијским пословањем судског система, повећању степена јавности рада и квалитетнијем дугорочном планирању. 

USAID-ов Програм поделе власти је усмерен на пружање помоћи Савету да успостави буџетску независност и повећа степен јавности рада судске гране власти. У складу са Националном стратегијом реформе правосуђа, USAID је помогао је ВСС-у да преузме своја овлашћења која се односе на буџет, финансије и планирање у судству. У сарадњи са Саветом, израдјен је Стратешки план ВСС и Комуникациона стратегија чији је циљ да помогну судству у изради дугорочних планова, повећању транспарентности и успешнијем представљању резултата рада у јавности. 

USAID-ов Програм поделе власти је Савету и судовима обезбедио инструменте којима је аутоматизован поступак припреме буџета и управљања финансијама. Нови Информациони систем за планирање и управљање буџетом (BPMIS) Савету је дао могућност да боље планира и преговара у вези са ресурсима који су му неопходни за рад, али и да на праведнији начин додељује средства. Уз то, USAID-ов СПП помогао је у изради пет оперативних процедура које служе за боље планирање и извршавање буџета ВСС-а: Процедура за израду финансијских планова, Директива о финансијском пословању, Директива о буџетском рачуноводству и финансијском извештавању, Директива о попису финансијске имовине и обавеза, и Директива о унутрашњој финансијској контроли и интерној ревизији. 

USAID такође је развио два додатна модула којима се јача аналитички и управљачки капацитет ВСС-а: Извештај о стању средстава и модул Профил суда. Извештај о стању средстава пружа податке о томе на који начин судови извршавају своје буџете, а Високи савет судства може да их употреби како би отклонио недостатке у раду или за ребаланс финансијских планова у циљу оптималног искоришћавања расположивих средстава. Профили судова садрже податке који се односе на људске ресурсе, обим посла, судске зграде и опрему свих судова у Србији. Ова јединствена база података пружа могућност за спровођење свеобухватних анализа стања у судству. 

USAID је помогао ВСС-у и у изради Комуникационе стратегије, коју је Савет усвојио 2013. године. Стратегија дефинише унутрашњу, спољну и кризну комуникацију Високог савета судства и пружа смернице судовима и Савету у вези са њиховим свакодневним радом. У оквиру активности бољег представљања рада у јавности, USAID и ВСС заједно су направили и пустили у рад нови вебсајт Савета, који ће помоћи да јавност стекне бољи увид у рад Високог савета и судова.