• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Проф. др Милан Шкулић

Проф. др Милан Шкулић

Професор др Милан Шкулић је рођен 4. маја 1968. године у Панчеву. У звање редовног професора за ужу научну област Кривично право – предмети Кривично процесно право и Криминалистика на Правном факултету Универзитета у Београду биран је 2009. године. На Правном факултету Универзитета у Београду осим Кривичног процесног права и Криминалистике, предаје и Организовани криминалитет, као и Међународно кривично право.

Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду 21. октобра 1992. године, са просечном оценом 9,74. Волонтирао је у Општинском суду у Панчеву, а у њему је од 1. фебруара 1993. године, па до 31. јануара 1995. године радио као судијски приправник. На Правном факултету Универзитета у Београду је запослен од 1. фебруара 1995. године. 5. априла 1996. године је на Правном факултету Универзитета у Београду одбранио магистарску тезу - “Увиђај и криминалистичке верзије”, а 24. марта 1999. године је на Правном факултету Универзитета у Београду одбранио докторску дисертацију под насловом: “Делинквенција деце и малолетника - кривичнопроцесни и криминалистички аспекти”.

Обављао је дужност секретара Специјалистичких последипломских студија за правнике из области социјалног рада и социјалне заштите. Врши дужност секретара “Архива за правне и друштвене науке”, те је заменик Управника Курса на Правном факултету Универзитета у Београду за припремање за полагање правосудног испита и на том курсу редовно држи наставу из Кривичног процесног права.

Током школске 2003/04 године, обављао је дужност продекана за наставу на Правном факултету Универзитета у Београду, а у току школске 2009/2012. био је продекан за науку. Током школске 2006/07. године проф. др Милан Шкулић је водио Правну клинику на Правном факултету Универзитета у Београду. У току школске 2008/09. године вршио је функцију Управника курса о сузбијању организованог криминалитета, који се на Правном факултету Универзитета у Београду, спроводи у сарадњи са ОЕБС-ом, као вид додатне наставе за најбоље студенте, а неколико година је био управник курса из међународног кривичног права који се на Правном факултету у Београду реализовао у сарадњи са ОЕБС-ом. Проф. др Милан Шкулић је обављао функцију потпредседника Виктимолошког друштва Србије, био члан Редакције «Темиде», часописа Виктимолошког друштва Србије, а вршио је и дужност члана Извршног одбора тог стручног удружења. Члан је Управног одбора Удружења за међународно кривично право Србије. Годинама је сарађивао са Комитетом Владе СР Југославије за прикупљање података о злочинима против човечности и међународног права, тако што је написао неколико извештаја о ратним злочинима учињеним у некадашњим југословенским републикама - у Хрватској и у Босни и Херцеговини.

Почасни је члан Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије.

Главни је уредник „Архива за правне и друштвене науке“, најстаријег часописа из области друштвених наука у Србији (основан 1906. године) и „Ревије за криминологију и кривичну право“. Члан је редакције „Анала Правног факултета у Београду.

Председник је Удружења правника Србије.

Проф. др Милан Шкулић је од јуна 2006. године, па до краја 2007. године, обављао дужност Генералног секретара Секретаријата за спровођење Националне стратегије реформе правосуђа Републике Србије и током обављања те функције, учествовао је на бројним округлим столовима и конференцијама на тему правосуђа и законодавних активности повезаних са правосуђем.  

Члан је Савета Владе Србије за права детета и Етичког одбора Министарства здравља.

Професор др Милан Шкулић је одржао бројна предавања и учествовао на саветовањима и конференцијама како у Србији тако и у иностранству. Професор је у више наврата био ангажован као експерт за научне и стручне области којима се бави и  учествовао је у десет научних пројеката. У циљу научног и стручног усавршавања, проф. др Милан Шкулић је у неколико наврата боравио у иностранству на студијским боравцима, користећи одређене стипендије. У циљу упознавања са искуствима других држава, те ради стицања знања из компаративног права, а посебно у вези са кривичним поступком и организацијом правосуђа, проф. др Милан Шкулић је у више наврата учествовао у краћим студијским посетама.

Професор др Милан Шкулић је аутор или коаутор великог броја књига (монографије и веће целине у монографијама). Објавио је и велики број чланака и монографских радова из области Кривичног процесног права, Криминалистике, Међународног кривичног права и Кривичног права, а у дневном листу „Политика“ објавио је и већи број кратких чланака који се тичу кривичног права и правосуђа, а нису строго научног карактера и писани су за ширу читалачку публику.

Професор др Милан Шкулић говори енглески и немачки језик а тим страним језицима влада на нивоу који омогућава да на њима држи предавања и пише стручне радове.

Сазив ВСС-а: 
Други састав Високог савета судства