• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Нела Кубуровић

Нела Кубуровић

Нела Кубуровић, министар правде, рођена је 7. априла 1982. године у Сарајеву, Босна и Херцеговина.

Основну школу Милан Ракић у Београду завршила је 1996. године, као носилац Вукове дипломе, због постигнутих резултата на такмичењима из историје и хемије. Након завршене X београдске гимназије (општи смер), 2000. године уписала је Правни факултет Универзитета у Београду. Дипломирала је 2005. године, на правосудном смеру, са општим успехом 9,03. Од стране факултета више пута је похваљивана за постигнути успех током студирања.

Од 2003. до 2005. године похађала је двогодишњу додипломску наставу у оквиру програма „Правна клиника“. Била је стипендиста Владе Републике Србије. По завршетку основних студија, уписала је последипломске студије на Правном факултету Универзитета у Београду, на смеру за привредно право.

Правосудни испит положила је у јулу 2008. године, а јавнобележнички испит у јуну 2014. године.

Током студирања обавила је двомесечну праксу у  „Raiffeisen“ банци, Сектору за кадровске послове. Од фебруара 2006. била је приправник волонтер у Првом општинском суду у Београду.  Након положеног правосудног испита,  засновала је радни однос у Првом општинском суду у Београду, на радном месту судијског помоћника, где је радила до децембра 2008. године. Као судијски помоћник, распоређена је у Парнично одељење, где је радила нацрте судских одлука и обављала друге послове самостално и под надзором или упутством судије.

У периоду од децембра 2008. до августа 2009. године радила је у Министарству правде Републике Србије, као саветник на радном месту за послове Високог савета правосуђа, а од априла 2009. године на радном месту за пружање стручне помоћи Високом савету судства и Државном већу тужилаца. Учествовала је у изради нацрта одлука о статусним питањима судија и носилаца јавнотужилачке функције и припреми материјала за седнице Савета и Већа.

Након оснивања Високог савета судства, у августу 2009. године, засновала је радни однос у Административној канцеларији Високог савета судства, на радном месту саветник за правне послове у Сектору за нормативне послове.  Од маја 2013. године распоређена је на радно место начелник Одељења за статусна питања судија у Административној канцеларији Високог савета судства. У оквиру рада одељења, учествовала је у изради нацрта одлука у вези са статусним питањима судија у судовима опште и посебне надлежности, припремању образложених предлога за Народну скупштину за избор судија приликом првог избора на судијску функцију и избор и разрешење председника судова у судовима опште и посебне надлежности, пратила друге послове у вези са вредновањем рада судија и председника судова, применом програма обуке за судије, анализирања потребног броја судија и судија поротника. Током 2012, 2013. и 2014. године оцењена је оценама „нарочито се истиче“.

Била је ангажована у раду радних група које је образовао Високи савет судства, ради израде Етичког кодекса судија и Нацрта правилника за вредновање рада судија, а од децембра 2012. године учествовала је и у раду Комисије за одлучивање о приговору судијских помоћника на решење председника суда о оцењивању. Учествовала је у радионицама о билатералном скринингу за чланове Преговарачког групе за поглавље 23, као и студијским посетама Високом савету судства Краљевине Шпаније и Дисциплинским органима за судије у Француској. Током априла 2014. године била је на двонедељној пракси у Високом судском и тужилачком вијећу Босне и Херцеговине.

Почев од 1. јула 2014. године, постављена је за помоћника министра правде – Сектор за правосуђе и међународну правну помоћ, а од 1. августа постављена је за помоћника министра Сектора за правосуђе.

У августу 2014. године именована је за члана Европске комисије за ефикасност правосуђа („CEPEJ“), као представник Републике Србије. Учествовала је у раду седница СЕПЕЖ-а, а у оквиру програма сарадње са Европском комисијом за ефикасност правосуђа у марту 2016. године организована је прва посета CEPEJ експерата у Србији у вези са правосудном статистиком (“CEPEJ Peer Review Cooperation on Judicial Statistics”).

Од јула 2014. године учествује у раду радних група Министарства правде за израду нацрта закона и подзаконских аката: Закона о извршењу и обезбеђењу, Закона о бесплатној правној помоћи, Закона о Правосудној академији, Закона о јавном бележништву, Закона о судијама, Закона о јавном тужилаштву, Правилника о критеријумима и мерилима за вредновање рада судијских помоћника; припреми Програма обуке за јавне бележнике и извршитеље, као и изради Професионалних стандарда понашања извршитеља. 

Током децембра 2014. и јануара 2015. године учествовала је у раду стручног тима који су образовали Адвокатска комора Србије и Министарство правде како би се заједничким радом пронашла решења за превазилажење спорних питања, а тичу се Закона о јавном бележништву и пратећег сета закона и престанка обуставе рада адвоката.

Због учествовања у изради Нацрта Закона о извршењу и обезбеђењу, који је Народна скупштина РС усвојила у децембру 2015. године,  у јануару 2016. године добила је признање Националне алијансе за локални економски развој („НАЛЕД“) за допринос реформама и спровођењу закона у Србији у 2015. години.

Током 2015. и 2016. године била је члан Комисије за спровођење извршитељског испита и председник Комисије за спровођење поступка именовања извршитеља, а од марта 2016. године члан је Комисије за спровођење јавнобележничког испита и председник Комисије Министарства правде за утврђивање дисциплинске одговорности јавних бележника.

Говори енглески језик.

Сазив ВСС-а: 
Трећи састав Високог савета судства