• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Мирољуб Томић

Мирољуб Томић
Мирољуб Томић

Судија. Рођен у Крагујевцу 1961. где завршaва основну школу и Гимназију као и Правни факултет 1986. године.

Након дипломирања запослио се у Радној организацији за превоз робе у друмском транспорту "Шпедиција" на пословима референта службе за опште и правне послове, где је радио до 01.01.1987. године, након чега je заснoваo радни однос у предузећу "Застава транспорт" на пословима вишег стручног сарадника за обраду предмета у другостепеном поступку. 

У Основном суду удруженог рада у Крагујевцу на пословима секретара већа радио је од 16.11.1987. до 31.12.1991. године, након чега је прешао у Општински суд у Крагујевцу. За судију Окружног суда у Крагујевцу изабран је 01.01.2000. године, након чега је изабран на функцију председника Окружног суда у Крагујевцу.

Као судија Општинског суда у Крагујевцу поступао је у кривичној материји, у којој је наставио да поступа и као судија Окружног суда у Крагујевцу. 

Од 01.01.2010. године радио је као судија Апелациононог суда у Крагујевцу, где је обављао функцију заменика в.ф.председника суда. Поступао је у кривичној материји као председник једног кривичног већа.

Био је члан Високог савета правосуђа, члан је Председништва Српског удружења за кривично правну теорију и праксу, а једно време је обављао и функцију члана Управног одбора Друштва судија Србије. 

Био је члан радне групе за израду анализе рада судова опште надлежности у Републици Србији и члан радне групе за израду текста радне верзије Судског пословника. Учествовао је и у раду других радних група образованих од стране Високог савета судства. Тренутно је члан радне групе за увођење судског менаџера и члан Програмског савета Управног одбора Правосудне академије.

Задњи низ година држи вежбе на Правном факултету у Крагујевцу из области кривично процесног права.

Учествовао је на многобројним семинарима и међународним конференцијама и аутор је већег броја радова из области кривично-правне материје.

Сазив ВСС-а: 
Други састав Високог савета судства