• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ - НЕДОЗВОЉЕН УТИЦАЈ НА СУДИЈУ

24
Дец
2021

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Високи саветсудства обавештава јавност даје на седници одржаној дана 14.10.2021. године одлуком бр. 037-03-00020/2021-01 утврдио да је од стране председника општине Сјеница Муниба Мујагића и портала „Сјеничке новине“ извршен недозвољени утицај на рад судије Радана Нишавића који поступа у предмету Основног судау Сјеници П бр. 370/20.

Судија надлежан да поступа у случајевима недозвољеног утицаја на рад судија на основу члана 27а Пословника о раду Високог савета судства прихватио је иницијативу за покретање поступка за утврђивање недозвољеног утицаја на рад судије Радана Нишавића који поступа у предмету Основног суда у Сјеници П бр. 370/20.

По спроведеном поступку, извршеном увиду у иницијативу, портал „Сјеничке новине“ и изјашњење председника општине Сјеница утврђено је да је у предмету Основног суда у Сјеници П бр. 370/20, тужиоца Исламске заједнице, против тужених општине Сјсница и прсдссдника општинс Сјеница Муниба Мујагића, покрснут спор због сметања државине, услед искључења грејања у Џамији Султан Валиде. У тужби је стављен и предлог за одређивање привремене мере, па је поступајући судија донео решење о издавању привремене мере којом је наложио општини Сјеница и председнику општине да укључе грејање, до правноснажног окончања парнице. Одмах након доношења председник општине је председнику суда изјавио да ће „видети тај судија где ће се наћи“. На порталу „Сјеничке новине“ од 21.02.2021. године објављен је текст у коме између осталог стоји да је „главно питање за Основни суд у Сјеници да ли је независтан и непристрасан јер су се судије тог суда, укључујући и судију Радана Нишавића, ставили у функцију Сулејмана Угљанина и Расмина Љајића, као и појединих тајкуна и криминалаца“.

Одредбом члана 1 и 22 Закона о судијама („Службени гласник РС“ бр. 116/08...76/2021) прописано је даје судија између осталог слободан у заступању схватања, утврђивању чињеница и примени права у свему о чему одлучује и да није дужан да икоме, па ни другим судцјама, председнику суда и јавности објашњава своја правна схватања и утврђено чињењично стање, изузев образложења одлуке или кад то закон посебно налаже.

Непримерени утицај је правни стандард и цени се према околностима сваког случаја и дефинише се као свака радња која има за циљ да утиче на одлуку суда без обзира на исход доказног поступка и резултат целокупног поступка.

Изношењем тврдњи „Видјеће тај судија гдје ће се наћ“ и на порталу од 21.02.2021. године „Главно питање за основни суд у Сјеници је да ли је независтан и непристрасан и да су се поједине судије, укључујући и судију Радана Нишавића, ставиле у функцију Сулејмана Угљанина и Расима Љајића, као и појединих тајкуна и криминалаца“ од стране председника општине Сјеница и портала „Сјеничке новине“ извршен је непримерени утицај на судију Радана Нишавића који поступа у предмету П бр. 370/20 са намером да се изврши притисак на судију путем јавног мњења како би донео одлуку под притиском јавности, а не на основу слободног судијског уверења о постојању односно непостојању одређених чињеница у поступку.