• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

САОПШТЕЊЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА

28
Јун
2011

Вршилац функције председника Апелационог суда у Београду Радмила Драгичевић Дичић поднела је 21. јуна 2011. године Високом савету судства – Дисциплинском тужиоцу дисциплинску пријаву против Александре Златић, судије Апелационог суда у Београду због како је наведено у пријави, неоправданог кашњења у изради одлука у два предмета бившег Окружног суда у Београду, у којима је пресуда објављена 2003. односно 2004. године, а предмети су са израђеним одлукама предати писарници Вишег суда у Београду 17. маја 2011. године. 

Из приложених списа се види да у Окружном суду у Београду није постојала уредна евиденција о пресуђеним предметима и неизрађеним одлукама. Такође се види да је из већа судије Александре Златић изгубљен предмет, а реконструкција списа није обављена ни после формирања нове мреже судова. 

Пресуде које су израђене у мају 2011. године оверене су печатом Вишег суда у Београду, на шта посебно указује бранилац у изјављеној жалби. 

Дисциплинска пријава је предата дисциплинском тужиоцу у рад и након спроведеног поступка одлука ће бити објављена