• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Република Србија Високи савет судства

Саопштење Високог савета судства од 21.11.2017. године

21
Нов
2017

Дана 20.11.2017. године, у Министарству финансија РС одржан је састанак чланова Високог савета судства са државним секретаром Министарства финансија у вези са Упутством за припрему буџета РС за 2018. годину.

Састанку нису  присуствовали председник Високог савета судства као ни  министар финансија због службене спречености, а којом приликом су чланови Савета изнели следеће ставове  Високог савета судства:

Високи савет судства, који је  сходно члану 153. Устава РС и члану  2. Закона о Високом савету судства  независтан и самосталан орган који обезбеђује и гарантује независност и самосталност  судова и судија,  изразио је забринутост што се у 2018. години не планира уваћање плата за судије сходно Упутству за припрему буџета РС за 2018. годину.

Наведено је плате судија нису повећаване од  2014. године, а имајући у виду Упутство за припрему буџета РС судије ће остати без увећања плате и у 2018. години, што је према ставу Високог савета судства недопустиво. Судијама је, као и свим запосленима чије се плате финансирају из буџета РС, од 1. новембра 2014. године сходно Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, извршено умањење плата у износу од 10%.

Истакнуто је да плата судије није само економска категорија, те да је сходно члану 4. Закона о судијама  прописано да судија има право на плату у складу са достојанством судијске функције и његовом одговорношћу, односно да плата судије значи гаранцију његове независности и сигурности његове породице.

Одредбом члана 30. Закона о судијама прописано је да судија не може бити члан политичке странке, нити политички деловати на други начин, бавити се било којим јавним или приватним плаћеним послом, нити пружати правне услуге нити давати правне савете уз накнаду. Према томе, једини извор прихода судије је његова плата, која треба да гарантује његову независност и сигурност његове породице.

Плата судија остала је на нивоу 1. новембра 2014. године и као таква не одговара нивоу знања, искуству и одговорности који се захтева од носилаца судијских функција.

Судије стручно и достојно обављају судијску функцију,  решавајући из године у годину све већи број предмета и  поред чињенице да у овом тренутку у судском систему недостаје већи број судија.  

Савет је указао да је нејасно из ког разлога је предложено повећање плате државним службеницима и намештеницима у Административној канцеларији ВСС-а  само за 5%, а које не прати планирано повећање плата судског особља у висини од 10%. Имајући у виду да је Високи савет судства део правосуђа, те да је чланом 8. Закона о платама државних службеника и намештеника прописано да основица за обрачун и исплату плата државних службеника и намештеника мора бити јединствена, сматрамо да се запосленима у Административној канцеларији Савета плата мора увећати као и судском особљу. Запослени у Администативној канцеларији ВСС-а су дискриминисани у односу на судско особље, а обављају послове који су од изузетног значаја за функсионисање судског система.

С обзиром да је чланом 13. Закона о Високом савету судства прописано да Савет предлаже обим и структуру буџетских средстава неопходних за рад судова, сматрамо да је неопходно да  Министарство финансија приликом припреме буџета Републике Србије укључи Високи савет судства, као највши орган судске власти, јер се у супротном нарушава принцип поделе власти.