• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Саопштење Високог савета судства на радни текст Амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије

30
Јан
2018

Високи савет судства, на основу члана 13 став 1 алинеја 21 Закона о Високом савету судства, на седници одржаној 30.01.2018.  године разматрао је радни текст  Амандмана Министарства правде на Устав Републике Србије и закључио:

Сва  предложена позитивна решења која су у  функцији јачања независног судства  и судија, (као што су: искључива надлежност  Високог савет судства за избор и разрешење свих судија и председника судова, непосредан избор чланова ВСС од стане судија), потпуно су дерогирана предложеним саставом и начином одлучивања Високог света судства.  Предложени састав Високог савета судства у коме судије немају већину и у коме се председник обавезно бира из реда истакнутих правника и има тзв. златни глас (који одлучује  кад је број гласова једнак), доводи до тога да о свим битним питањима  из надлежности ВСС којима се гарантује  самосталност и независност судова и судија (избор, разрешења, дисциплинска одговорност, материјални положај) одлучују чланови Високог савета судства које бира Народна скупштина, а који нису судије.

 Садржина и начин на који се  предлаже  уређивање  уставног одређења и надлежности Високог савета судства у Уставу РС је неприхватљив, тим пре што није предвиђено да  Високи савет судства  у области финансирања има  друга права, осим  да предложи Влади план средстава за рад судова из своје надлежности, што није у складу са  међународним стандардима по којима је материјална независност један од предуслова појма судске независности.

Директан напад на независност правосуђа  представља и решење предлога Амандмана VIII, да дисциплински поступак и поступак разрешења судија  и председника судова може покренути и министар надлежан за правосуђе. Постојећим решењима дисциплински поступак према  судији и поступак разрешења  може иницирати сваки грађанин, али је покретање дисциплинског поступка у искључивој надлежности  Дисциплинског тужиоца , док поступак разрешења покреће  Високи савет судства.

Посебно забрињава одредба којом се на нејасан и недоречен начин као нови услов за избор на судијску функцију уводи претходно окончана посебна обука у институцији за обуку у правосуђу.

Због изузетног значаја ове теме за садашњост и будућност судског система, а посебно за независност и несметани рад судова и судија, ВСС ће дати предлоге и примедбе на наведени текст који ће бити достављен предлагачу и позива  све судије да узму активно учешће у јавној расправи.